ข้อตกลงการใช้งาน


Thailand Busness Database Center

นิยามและการตีความ

ข้อตกลงการใช้งานนี้กระทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์ และ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ผู้ใช้จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานด้วยตนเอง

และผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้


ข้อสงวนสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและความรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล ภาพ ลิงก์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์

และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ เว็บไซต์มีสิทธิทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า


ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

บรรดาข้อความภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ Thailand Busness Database Center เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาด

ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ